Pregatirea fisierelor

Lucrările predate pentru tipar pe suport informatic sunt acceptate în formatele PDF sau TIF, pentru executarea montajului direct pe calculator. Fişierele (.)TIF trebuie sa aibă minimum 300dpi, compresie LZ...

fisiere

Masini utilaje

Dispunem de o tehnologie avansata care ne permite sa executam orice tip de lucrare.

Masina de tipar Heidelberg

oferta pret

ANUNT LICITATIE CLUJ

A. Compania Nationala a Imprimeriilor ,,Coresi” S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, organizeaza a doua licitatie cu plic inchis pentru vanzarea activului constituit din constructii si teren in suprafata de 15.070 mp situat in Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.146, ca urmare a celor stabilite prin : Procesul-Verbal al Comitetului Creditorilor CNI CORESI SA nr.8203/03.12.2014, prin Procesul-Verbal al Adunarii Creditorilor CNI CORESI SA nr. 14449/28.08.2015 si Procesul-Verbal al Adunarii Creditorilor CNI CORESI SA nr. 9257/07.10.2015.

B. Pretul total de pornire a licitatiei este de 8.235.000 euro+TVA, compus din 7.760.000 euro+TVA pentru activul cu numar CF 313541, numar topografic/cadastral 313541 teren in suprafata de 13.937 mp. si 475.000 euro+TVA pentru activul cu numar CF 310935, numar topografic/cadastral 310935, teren in suprafata de 1.133 mp.;

C. Ofertele se vor depune la Compania Nationala a Imprimeriilor ,,Coresi” S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, secretariat/registratura, pana la data 26.11.2015, ora 1000, data la care va avea loc si licitatia ;

D. Taxa de participare : 5.000 lei ;

E. Ofertanţii depun la sediul vanzatorului in termen de 15 zile de la publicarea anuntului oferta financiara si următoarele documente în original:

a.) Dovada consemnării în contul companiei vânzătoare a 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Modalităţile de plata a garanţiei de participare sunt: virament prin ordin de plata, in contul RO17CECEB00130RON3440713 - cont lei sau in contul RO53CECEB001C1EUR3440720 – cont euro, deschise la CEC BANK SMB.

b.) Actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie.

     c.) Documentele necesare pentru participarea la licitatie:

-         copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului/ act de identitate;

-         copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante

-         copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

-         Certificat constatator in original nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii;

-         scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

-         dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală,eliberat de organul fiscal competent nu mai vechi de 30 de zile de la momentul depunerii documentatiei;

-         declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 
F: Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul C.N.I. „Coresi“ S.A., Bucuresti, Piaţa Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, la telefon nr. 021 319 33 10, sau 0722.661.684 – Moldoveanu Laura;