ANUNT LICITATIE CLUJ

A. Compania Nationala a Imprimeriilor ,,Coresi” S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, organizeaza a doua licitatie cu plic inchis pentru vanzarea activului constituit din constructii si teren in suprafata de 15.070 mp situat in Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr.146, ca urmare a celor stabilite prin : Procesul-Verbal al Comitetului Creditorilor CNI CORESI SA nr.8203/03.12.2014, prin Procesul-Verbal al Adunarii Creditorilor CNI CORESI SA nr. 14449/28.08.2015 si Procesul-Verbal al Adunarii Creditorilor CNI CORESI SA nr. 9257/07.10.2015.

B. Pretul total de pornire a licitatiei este de 8.235.000 euro+TVA, compus din 7.760.000 euro+TVA pentru activul cu numar CF 313541, numar topografic/cadastral 313541 teren in suprafata de 13.937 mp. si 475.000 euro+TVA pentru activul cu numar CF 310935, numar topografic/cadastral 310935, teren in suprafata de 1.133 mp.;

C. Ofertele se vor depune la Compania Nationala a Imprimeriilor ,,Coresi” S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, secretariat/registratura, pana la data 26.11.2015, ora 1000, data la care va avea loc si licitatia ;

D. Taxa de participare : 5.000 lei ;

E. Ofertanţii depun la sediul vanzatorului in termen de 15 zile de la publicarea anuntului oferta financiara si următoarele documente în original:

a.) Dovada consemnării în contul companiei vânzătoare a 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Modalităţile de plata a garanţiei de participare sunt: virament prin ordin de plata, in contul RO17CECEB00130RON3440713 - cont lei sau in contul RO53CECEB001C1EUR3440720 – cont euro, deschise la CEC BANK SMB.

b.) Actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta ofertantul in sedinta de licitatie.

     c.) Documentele necesare pentru participarea la licitatie:

-         copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului/ act de identitate;

-         copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante

-         copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

-         Certificat constatator in original nu mai vechi de 30 de zile la momentul depunerii;

-         scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

-         dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală,eliberat de organul fiscal competent nu mai vechi de 30 de zile de la momentul depunerii documentatiei;

-         declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 
F: Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul C.N.I. „Coresi“ S.A., Bucuresti, Piaţa Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, la telefon nr. 021 319 33 10, sau 0722.661.684 – Moldoveanu Laura;